سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ت
ناهید شویکلو – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ته

چکیده:

لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات در هزاره سوم محسوب می شود، که در این راستا، کاهش ضایعات، یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب میگردد. ازسوی دیگر باید توجه داشت که سهم سرمایهگذاری انجام شده در بخش کشاورزی در کشور نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین میباشد و با توجه به کمبود سرمایهگذاری در این بخش، میزان ضایعات محصولات کشاورزی بسیارمی باشد که با کاهش آن می توان تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی سبب افزایش در تولید آنها بدون افزایش در سطح زیر کشت محصولات میگردد که این امر فشار کمتر به محیط زیست را درپی خواهد داشت. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد جهانی هر کشور باید از امکانات استفاده بیشتری کرده و تولیدات راافزایش داده و از بند واردات رها شود و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری نماید.. مطابق تحقیق علل عمده بروز ضایعات محصولات کشاورزی را می توان در مواردی از جمله استفاده روشهای سنتی در کاشت ، داشت و برداشت،عوامل اقتصادی و ضعف بنیه مالی کشاورزان به خصوص زارعان خردهپا برای خرید ماشین و ادوات کشاورزی ، شیوه های غلط انبارداری و نگهداری و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی برای جذب مواد خام، فرهنگ نادرست مصرف، عوامل مدیریتی کنترل ضایعات محصولات کشاورزی به مدیریت کشاورز در سطح مزرعه، مدیریت مسئولان بازاررسانی و بازاریابی محصولات و همچنین مدیریت مصرف کننده در سطح خانوار بیان نمود. آنچه مسلم است تقویت کشاورزی پایدار با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نیازمند خدمات ترویجی است تا دانش و اطلاعات کشاورزی پایدار ومهارتهای اجتماعی اقتصادی مورد نیاز برای تغییر هدایتمند نگرشها و به تبع آن اجرای عملیات کشاورزی پایدار در – سطح ملی و محلی نهادینه شود.