سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیمن صوفی کریمی – کارشناسیارشد شهرسازی(برنامه ریزی شهری ومنطقهای)دانشگاه بین المللی
فاطمه صوفی کریمی – دانشجوی کارشناسیارشد بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

با رشد جمعیت شهرها(رشد طبیعی ومهاجرتهای انجام شده به آنها) ورقابت بر سر کسب فرصتهای شغلی واجتماعی عده ای از این جمعیت در دستیابی به این فرصتها باز می مانند در نتیجه از چرخه اقتصادی کنار زده می شوند. این عده به سبب نداشتن منزلت اجتماعی لازم و پشتوانه اقتصادی مکفی از نظر اقتصادی واجتماعی در حاشیه قرار می گیرند.که این خود باعث بوجود آمدن حاشیه نشینی می گردد .ازاین حاشیه نشینی دربعد کالبدی آن به اسکان غیر رسمی تعبیر می شود . در این گفتار به بررسی راهکارهای موثربرای کم کردن واز بین بردن معضل سکونتگاههای غیر رسمی ومشکلاتفراروی مدیریت شهری در این وادی پرداخته می شود