سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عزت اله مافی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
زهره جوانبخت قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهدی سقایی – دکتری جغرافیا

چکیده:

مدیریت شهری از موضوعات بسیار مهم درعلوم مدیریتی بهشمار می رود به نحویکه توجه به برنامه ریزی مناسب پیرامون مصونیت شهرها را ضروری ساخته است اگرچه فرسودگی موجب ناکارآمدی و درنهایت زوال شهری درحوزه کالبدی و عملکردی شده است اما درعین حال فرصت مداخله ای را برای تدوین استراتژی توانمندسازی فراهم کرده است اینموضوع بویژه درشهر مشهد که از بافت های فرسوده و کم دوام قابل توجهی برخوردار است اهمیتی دو چندان می یابد تجربیات نشان دهنده آن است که موفقترین سطح برخورد با بحران بافت فرسوده کلانشهر مشهد سطح مدیریت شهری است یعنی مدیریت بحرانشهری جزیی از وظایف و خدماتی است که مدیریت شهری فعال و پویا باید ارایه کند بنابراین سعی شده با شناسایی بافت حساس محله عیدگاه وجود مشترک اقدامات توانمندسازی این بافت و مدیریت بحران شهری را بررسی و زمینه دستیابی به برنامه توانمندسازی را فراهم کرد هدف کلی این مقاله شناخت میزان اسیب پذیری بافت محله عیدگاه است که به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و میدانی انجام شده و نقاط قویت و ضعف برنامه های توانمندسازی این بافت با استفاده از مدل SWOT تعیین و راه کارهایی درجهت کاهش نقاط ضعف و بهره برداری از فرصت ها ارایه شد.