سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن ستایشی نساز – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
موسی عابدینی – دانشگاه محقق اردبیلی استادیار
نرگس زارع پیشه – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شکل گیری تداوم حیات و تغییرات ظاهری بافت شهری و رشد و توسعه آن متاثیر از مجموعه ای از عوامل و نیروهای طبیعی و انسانی است که درطی زمان دچار تغییر و تحول می باشد بدیهی استکه شناخت وضع موجود مشکلات و تنگناهای توسعه فیزیکی آتی درگروه شناخت همین نیروها و سازوکار عمل آنهاست با توجه به افزایش جمعیت شهرها و گرایش به شهرنشینی شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمینهای گسترده ای دارند که این زمین ها درارتباط با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مرتبط با آنها میب اشد شهرماکو به لحاظ برخورداری از تنگناهای توسعه فیزیکی و مخاطرات تهدید کننده و قرار گیری دردره گسلی نیاز به مدیریت قوی جهت هدایت توسعه فیزیکیشهر میباشد دراین پژوهش با استفاده از GIS مکانهای مناسب با پارامترهای درنظر گرفته شده با بکارگیری مدل aHP تعیین گردیده است.