سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور اصفهانی – دانشیارگروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
پروانه نیکرو – دانشجویکارشناسیارشدعمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی پورحسن – کارشناسارشدعمران – مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپ

چکیده:

سیلاب یک بلای طبیعی است که از نظر تلفات جانی و مالی مهیبت رین ب لای طبیع ی در جه ان مبس وب می شود. به استناد آمار و اطلاعات، خسارات ناشی از سیل در پارهای نقاط دنیا بیشترین میزان در بین خسارتهایبلایای طبیعی را به خود اختصاص میدهد] ۱[. نکته مهم آنکه این خسارات اغلب در مبیطهای مخروطافکنه که از پتانسیل خاک حاصلخیز و گسترش شهرها و مناطق سکونتی و اقتصادی بالا و در نتیجه افزایش بیرویه تراکمانسانی روبرو است، از اهمیت چشمگیرتری برخوردار میباشد. بنابراین خسارتهای جاریش دن س یلاب در ابع اد ملی و مبلی و از منظر اقتصاد کلان و خرد در این مناطق بهگونهای است که برآورد هرچه دقیقتر آن را ضروری میسازد