سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود بخکشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیی گرگان
عبدالرضا ظهیری – استادیار
محمدابراهیم یخکشی – معاون طرح و توسعه شرکت آبمنطقه ای گلستان

چکیده:

با مدیریت درست و شناخت صحیح ازپتانسیل سیلابهای فصلی میتوان از مخازن سدهایی کهبا هدف آبیاری تولید برق و غیره برروی رودخانه ها احداث شدها ند و برای کنترل سیلاب نیز استفاده نمود تحقیق حاضر برروی سدورودخانه نرماب و اقع دراستان گلستان انجام شد و درآن ازنرم افزارهای HEC-RAS ، GIS Google Earth برای شبیه سازی و نمایش پهنه سیلاب استفاده گردید مدلهای بکارگرفته دراین تحقیق به ازای ۴دورهبازگشت سیلاب ورودی به مخزن ۵۰و۱۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰ سال و ۷سناریو برای حجم کنترل سیلاب مخزن اجرا و نتایج در ۲۸حالت به دست آمد نتایج نشان داد که اگرچه سد نرمال کارایی بسیارخوبی درکاهش دبی پیک سیلاب دارد ولی با افزایش دوره بازگشت سیلها تاثیراحداث سد درکنترل سیلاب کمرنگ تر می شود.