سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدیوسف احدی سرکانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
زین العابدین صادقی – استادیار دانشگاه شهید باهنر
کاوه باقری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی ازاهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی ازاهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه درگردش بنگاه ها میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود ازاینرو این مقاله ضمن بررسی ماهیت و مفاهیم سرمایه درگردش و مدیریت سرمایه درگردش به بررسی و شناسایی عوامل موثربرتعیین میزان سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی می پردازد و درادامه از طریق سیاست سرمایه درگردش و شاخصهای مدیریت سرمایه درگردش به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه درگرش برروی سودآوری و نقدینگی شرکت ها پرداخته میشود نتایج حاکی ازاین است که عوامل زیادی برروی سرمایه درگردش سازمان تاثیر می گذارد که اگر به خوبی توسط سازمان ها شناسایی شده و مورد استفاده قرارگیرد می تواند درارتقای عملکرد سرمایه درگردش سازمان مفید واقع شود.