سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره حاج اسفندیاری – شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین
میرمحمدمهدی صادقی – شرکت ساختمانی باروبن

چکیده:

امروزه مبحث توسعه پایدار یکی از بحثهای بسیار مهم و رایج در سطح بینالمللی و مهمترین چالش در توسعه بخش صنعت ساختوساز میباشد. مدیریت سبز یکی از راه حلهای موفق توسعه پایدار در این صنعت میباشد. مدیریت سبز بکارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامهریزی میباشد. صنعت ساختمان بیش از نیاز آن منابع انرژی را مصرف میکند و به آلودگیهای محیطزیستی فراوانی منجر میشود. علاوه بر آنکه ساختوساز سبز و پایدار یک استراتژی برای ایجاد ساختمانهای سالمتر، دوستدار محیط زیست و کاراتر در مصرف انرژی هستند، تحقیقات و تجارب اخیر به طور واضحی نشان می دهند که ساختمانهای طراحی و اجرا شده با در نظر داشتن اثرات چرخه زندگی، اغلب منافع ماندگار اجتماعی ، اقتصادی و زیستمحیطی عظیمتری را ایجاد میکنند. ضروری است یک سیستم مدیریت با هدف حل کلیه مشکلات آلودگی برای ساخت ساختمانهای سبز و در طول فرآیند پروژههای عمرانی بنا گردد.با پیادهسازی و بهره گیری از تئوری کل چرخه زندگی، این مقاله کل مراحل پروژههای عمرانی را به ۴ فاز تقسیم میکند که آنها نیز به فرآیندهای کاری مشخصی زیربخش میشوند. بر این اساس چارچوب سیستماتیکی برای مدیریت سبز پروژههای عمرانی به صورت خاص و خلاقانه با لحاظ نمودن اهداف سبز ارایه گردیده که با درنظر داشتن سه هدف سنتی هزینه،زمان و کیفیت با درجه اهمیت یکسان،تطابق داده شده است. این چارچوب با طرفداری از ایده جامع اول مشتری، سود مطلوب جریان کار و کنترل سبز در پروژه را به عنوان یک اصل کلی به منظور ساخت معماری سالم و پایدار و سبز رعایت میکند و سپس یک راهنمای جامع و مرجعی مناسب برای مدیریت سبز پروژهها ارائه مینماید