سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کامران فرمان پور – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

امروزه پیشرفت فناوری به گونه ای است که حتی متخصصان گاهی در برابر ظهور ناگهانی برخی ابداعات و فنااوری هاای نوین غافلگیر می شوند و در تصمیم گیری برای برنامه ریزی در مورد آن مردد مای مانناد . افازای ممییات شاهری و مدادودیت منابع طبییی و زمین مخاطراتی را بومود آورده که به تخریب مدیط و منابع منجر می شود از این رو تمام کشورها با تفکار احتارام به طبییت و حفظ مدیط زیست تلاش دارند راههایی برای حفظ مدیط زیست یافته و به ترویج آن بپردازند، زیرا امروز همگاان بار این امر واقف هستند که منابع طبییی قابل برگشت نیست . تفکر رهایی از آلاینده ها و زباله های خانگی و استفاده مجادد از آنهاا و تبدیل آن به موادی قابل بازیافت بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا با استفاده از روش ها علمی و بازیافت مواد، بر طالای کییاف فائق آیند . بی تردید با ممع آوری، حمل، مداسازی و تبدیل زباله تر به کمپوست، علاوه بر بهبود در ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهبود شرایط زیست مدیطی و حفظ مدیط عمومی، در صیانت از خاک و آب های زیرزمینی قدم های موثری بر داشته مای شاود . این کود آلی با مزایای فراوان مایگزین بسیار مناسبی برای کود شیمیایی است که بوی نامطبوع ندارد، مدیط زیست را آلاوده نمای کند و آب بیشتری در خود ذخیره می کند . کمپوست شامل مواد غذایی ارزشمندی برای خاک و گیاه اسات و عناصار مفیاد را باه آرامی حل کرده و به هیچ عنوان مانند عناصر ساایر کودهاا باا آبیااری شساته نمای شاود، بلکاه کااملا در خااک حال مای شا ود. کمپوست منافذ بیشتری برای عبور بهتر هوا در خاک ایجاد می کند و سه تا چهار برابر وزن خود آب مذب می کند، بناابراین نیاا ز به آبیاری را کاه می دهد . کمپوست ریشه گیاهان را از دمای خیلی زیاد پوش می دهد و بروز فرسای را کااه داده و رشاد علف های هرز را بخوبی کنترل می کند