سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس بیدی – کارشناس ارشد مهندسی ومدیریت ساخت، مهاب قدس

چکیده:

پروژه های عمرانی در راستای رسیدن به اهداف خود با عدم قطعیت هایی مواجه هستند که با اعمال روشهای مدیریت ریسک می بایست تحت کنترل و پاسخگویی مناسب قرار گیرند. قراردادها که تبیین کننده رویه ها و تعهدات واختیارات طرفین قرارداد می باشند،از لحاظ در نظر گرفتن و تقسیم ریسکهای قابل پیش بینی از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مقاله روشهایی که از لحاظ قراردادی باعث ایجاد مدیریتمناسب ریسک در طی اجرای یک پروژهعمرانی می شود به چهار دسته ایجاد سیستم برنده برنده در قرار داد، استفاده ازسیستمهای مشارکت، انتخاب سیستم مناسب اجرای پروژه، کسب بازخورد از قراردادهای اجرا شده و اعمال در قراردادهای جدید تقسیم بندی و توضیح داده شده است. بکارگیری روشهای فوق در تنظیم قراردادهای پروژه های عمرانی نقش مهمی در کاهش ریسکها و مدیریت دعاوی خواهد داشت.