سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فتح اله فتحی – کارشناس ارشد بیمه های بازرگانی- مدیر تحریریه دفتر اولیس
بهروز فتحی – کارشناس ارشد مدیریت- مدیر تحقیقات دفتر اولیس

چکیده:

مفهوم لجستیکو زنجیره عرضهبه صورت ماهوی، خود نگرش یکپارچه سازی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و شراکت و همکاری تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی را به ذهن متبادر می ساز د. در این حوزه کاری مدیریت ریسک که وظیفه شناسایی و تشخیص، تحلیل و کنترل خطر به ویژه در چرخه های اقتصادی و تولید را به عهده دارد، از جایگاه خاصی برخوردار اس ت. در این مقاله سعی بر آن است تا مقوله لجستیک و زنجی ره عرضه از یک سو و مدیریت ریسک و بیمه از سوی دیگر و نیز نقش و جایگاه مدیریت ریسک و بیمه در لجستیک و زنجیره عرضه تشریح و تحلیل گردد.