سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه نیکفر – کارشناس ارشد مدیریت HSE
محمد یزدی – کارشناس مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست

چکیده:

نیروی کاروتجهیزات هرکشور به ویژه کشورهای درحال توسعه بخشپراهمیتی ازسرمایه های ملی دانسته شده و ازپایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود بدون شک شکوفایی و خودکفایی اقتصادی و صنعت بدون داشتن نیروی کار و تجهیزات سالم امکان پذیرنخواهد بود از این رو روشهای خاصی برای شناسایی و اندازه گیری خطرات موجوددرواحدهای صنعتی استفاده میگردد دراین مطالعه ازروش چه می شود اگر؟ که یک روش کیفی است به منظور شناسایی خطرات مرتبط با فرایند انسان ماشین درواحدPTA پتروشیمی شهیدتندگویان استفاده گردیدها ست با استفاده از روش چه می شود اگر؟ کاربرگ مربوط به قسمتهای مختلف واحد PTA درمحل تکمیل گردید و خطارت مرتبط با فرایند انسان ماشین به کمک جملات سوالی انحرافات مربوط به عملکرد پارامترها شناسایی گشتند و جهت کشف علل و اثرات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزیابی خطرات فرایندی به صورت سیستماتیک با استفاده ازروشهای شناسایی خطرات مانندچه می شود اگر و آنالیز پیامد میتواند درشناسایی حوادث ا حتمالی بزرگ نقش موثری داشته باشد.