سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

لیلا امانت یزدی – کارشناسی ارشد مدیریت محیطزیست-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی ریسکهای محیطزیستی ناشی از فعالیت انبار نفت یزد بر روی محیطزیست منطقه است. در این مطالعه از تکنیکGISجهت تحلیل وضعیت محیطزیست منطقه استفاده شد و از روشFTA جهت شناسایی ریسکهایمحیطزیستی و از روشE-FMEA جهت ارزیابی ریسکها استفاده شد بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، بالاترین عدد اولویت ریسک در مخازن به ترتیب مربوط به اقدامات تروریستی و عمدی با ۷۲۰RPNعدم کارایی سیستم حفاظت کاتدیک باRPNزلزله با ۵۰۴RPN 672و خرابی سیستمLGTG با ۴۸۰RPN است .در خط لوله بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به برخورد ویسله نقلیه به خط با ۴۵۰RPN و سوراخ شدنخطوط لوله در اثر خوردگی و فرسودگی ب ا ۴۴۱RPNو زلزله با ۳۷۸RPN و در قسمت سکو های بارگیری ، تبخیرعملیاتی فرآورده با ۳۶۰RPNو برخورد نفتکش به سکوها با ۳۶۰RPNوزلزله با ۳۷۸RPN به عنوان مهمترین ریسک های محیطزیستی شناسای شد.با توجه به نتایج حاصله از تحلیل و ارزیابی نقشه هایGIS انبار نفت بزد در حریم ساخت و ساز راه آهن واقع شده است وحریم انبار نفت نیز به لحاظ ساخت و ساز رعایت نشده است که همین امر ریسک محیطزیستی انبار نفت یزد را بالا میبرد.همچنین با توجه به فاصله انبار نفت یزد تا پارکهای شهری و مناطق تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیست استان یزد، احتمال تاثیر پذیری این مناطق از فعالیتهای انبار بسیار ضعیف است.