سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام کشاورزی – کارشناسی ارشد مهندس یصنایع
احمد اصل حداد – دکتری مهندسی صنایع
سپیده محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

انجام مدیریت ریسک ازعوامل ضروری درموفقیت پروژه های بزرگ است این مقاله استفاده ازساختارشکست و انالیز اثرات آن را به منظور مدیریت ریسک های طراحی و ساخت درپروژه های وابستهب ه صنایع نفت و گازگسترش میدهد شناسایی ریسک ها و تعیین مشخصات آنها اولین مرحله این فرایند است سپس ریسکهای شناسای شده انالیز و رتبه بندی می شوددرادامه برای کنترل ریسک ها بانظر به مشخصات و نحوه اثرآنها برنامه هایی پیشگیری عکس العمل و پذیرش را توسعه داده ودراخرین مرحله با کنترل پیشرفت برنامه های جاری بستن برنامه های کامل شده شناسایی ریسک های جدید و تهیه برنامه های جدید برای آنها برفرایند انجام مدیریت ریسک نظارت میگردد. برای هریک ازمراحل فوق فرمها و جداول موردنیاز طراحی شده است همچنین مدل ارایه شده بصورت فلوچارت و گامهای آن درقالب چک لیست مدیریت ریسک گرداوری شده است.