سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد جهانگیر – شرکت جهاد توسعه منابع آب
حبیب اله براتی –
محمود چرامی –
فرامرز هادی نیا –

چکیده:

یکی از ریسکهای مهمی که هر پیمانکاری با آن دست به گریبان است، ریسک ریسک مناقصه در مناقصه است که میتواند باعث از دست دادن پروژه و یا عدم امکان انجام آن با قیمت پیشنهادی شود. در این تحقیق با توجه به حیاتی بودن اثر این ریسک، سعی م یشود وضعیت ریس کهای پروژه بررسی شده، منابع تأثیرگذار در تغییرات هزینه شناسایی، و ریسک شرکت در مناقصه که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ارزیابی و تحلیل شود. با انجام تحلیل کیفی نسبت به اصل قبول یا رد پروژه آگاهی پیدا کرده و در صورت قبول پاسخ مناسب ارائه میشود. این پاسخ مناسب نوع شرکت در مناقصه و رویکرد مدیریتی آن را مشخص خواهد کرد.