سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی آب- هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محمدرضا کاویانپور – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علی پورحسن – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، مهندسین مشاور یکم

چکیده:

طبق آمار، سیلاب یکی از مرگبارترین بلایای طبیعی در جهان است. رویکردهای سنتی مقابله با سیلاب که عمدتا ماهیت سازه ای دارند، کارایی خود را از دست داد هاند. در مدیریت ریسک سیلاب برای رسیدن به توسعه پایدار دو روش مقاومتی و انعطا فپذیری وجود دارد. در مطالعه موردی که در بازه ای از حوضه آبریز گرگانرود از پایی ندست سد گلستان یک تا پایین دست شهر گنبد صورت گرفته، بعد از مدل سازی هیدرولیکی و برآورد خسارات ناشی از سیلاب های مختلف، هفت استراتژ یمدیریتی توسط سیستم های تصمیم گیری چن دمعیاره با هم مقایسه شده و رتب هبندی می شود. به منظور تحلیل تغییر نتایج در اثر عدم قطعیت های موجود در مقادیر، تحلیل حساسیت روی نتایج انجام شده و الویت بندی نهایی ارایه می شود