سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام آذری جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت ( موسسه آموزش عالی طبری)
سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

س دسازی از بزرگترین پروژ ههای عمرانی محسوب شده که عدم برنامه ریزی و مدیریت سیستماتیک در انجام پروژ هها میتواند خسارات مادی و معنوی هنگفتی وارد نموده و بدین ترتیب باعث افزایش هزینه و زمان و کاهش کیفیت اجرا گردد. مدیریت ریسک روش یاست که میتواند با شناسایی و ارزیابی ریس کهای پروژه و انجام اقدامات مقتضی و نظارت صحیح، کاهش قابل توجهی در هزین هها و زمان پروژه بعمل آورد. ریسک سوداگرانه شاخه ایی از ریس کهای پروژه بوده که علاوه بر پتانسیل بالقوه زیان، قادر است سود آوری و بهبود شرایط نسبت به وضع موجود پروژه را داشته باشد که تاکنون از این روش در ارزیابی و مدیریت تونلها استفاده نشده است. در این مقاله تونل سرریز سد هراز با استفاده از روش ریسک سوداگرانه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که کاهش قابل توجه در زمان و به طور غیر مستقیم در هزینه پروژه به وجود آمده است.