سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود منوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سعید ملماسی – استادیا ردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
درسا پارسای – کارشناس ارشد دانشکده محیط زیست

چکیده:

کیش جزیره ای از توابع شهرستان بندر لنگه دراستان هرمزگان درجنوب ایران است کهمساحتی معادل ۹۰ کیلومتر مربع و جمعیتی برابر با ۲۴۲۹۵ نفر جمعیت دائم و ۱۹۲۷۶ نفر جمعیت غیردائم دارد دراین جزیره روزانه ۵۰ تن پسماند تولید می شود با توجه به اینکه در دهه اخیر دراین جزیره پروژه های صنعتی متعددی احداث گردیده و همچنین با توسعه زیرساختهای توریسم در ان جمعیت گردشگری افزایش یافته با افزایش حجم پسماندها نیاز به ایجاد محل دفن جدید پسماند یا بهسازی محل دفن موجود می باشد لیکن تعیین ریسک های زیست محیطی موجود یا حاصله از اولویت های پروژه های زیست محیطی جزیره می گردد مدیریت ریسک زیست محیطی فرآیندی سیستماتیک درراستای دستیابی به اطمینان کامل از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه نظیر محل دفن پسماند و رعایت ضوابط مرتبط با کاهش مخاطرات احتمالی می باشد هدف مدیریت ریسک زیست محیطی محل دفن پسماندهای جزیره کیش بررسی پتانسیل ریسک محل دفن و اثرات احتمالی آ« برپارامترهای محیطزیست منطقه می باشد دراین تحقیق با استفاده از روش RASCL فرایند تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی به شناسایی و بررسی و ارزیابی محل دفن پسماند استفاده گردیده است.