سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر صفری – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

گذشته از وجود شرایط موجود در بازار بیمه کشور (آزاد سازی تعرفه ها، خصوصی سازی، ورود رقبای جدید و … که همگی به تشدید رقابت منجر می شوند) که ضرورت و نیاز به استقرار سیستم مدیریت ریسک به منظور کنترل و نظارت بر ریسک در موسسات بیمه کشور را تقویت می کنند، مسایلی در بازار و موسسات عرضه کننده بیمه کشور وجود دارند که بدون وجود سیستم مدیریت ریسک امکان حل آنها وجود ندارد. بررسی آماری وضعیت بازار بیمه و همچنین مطالعه موقعیت مالی موسسات بیمه کشور حاکی از افزایش ریسک در موسسات بیمه کشور است. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت از چگونگی کنترل و نظارت قانونی بر مدیریت ریسک در موسسات بیمه کشور می باشد. هدف از مقاله حاضر فراهم سازی مقدمات تدوین مقررات و آیین نامه استقرار سیستم مدیریت ریسک در موسسات بیمه و نظارت بر سیستم مزبور، و به خصوص ارائه حداقل الزامات پیشنهادی مرتبط با مدیریت ریسک جامع در شرکتهای بیمه با رویکرد ERM است. در این راستا پیشنهاد می شود که طبق مقررات، موسسه بیمه ملزم گردد که به منظور ارزیابی و تحلیل ریسک، پایگاه داده ریسک را طراحی و استقرار داده و داده های مورد نیاز را تهیه و در آن نگهداری نماید. همه موسسات بیمه ایرانی ملزم گردند سیستم گزارشدهی در مورد ریسک را در درون خود استقرار دهند. مدیریت موسسه بیمه بایستی در فواصل زمانی معین و به طور منظم گزارشاتی در مورد یسک کل موسسه، تک تک ریسکها، میزان تحقق اهداف مدیریت ریسک، و نحوه اجرای استراتژی ریسک و بطور کلی موقعیت و وضعیت ریسک در موسسه بیمه را به بیمه مرکزی ایران ارائه دهد. مقاله حاضر جزئیات الزامات قانونی مزبور را ارائه نموده است.