سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز محمدی یگانه – عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان
حجت رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:

در بین سوانح طبیعی، خشکسالی به عنوان بارزترین و تکرارپذیرترین سانحه طبیعی محسوب میشود که در تمام نقاط جهان، به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک خسارات فراوانی را بر جوامع بشری وارد میکند. اقدامات پیشگیرانهای (مدیریت ریسک خشکسالی) که بتواند اثرات خشکسالی را کاهش دهد، نهتنها در مقایسه با هزینههای جبران خسارت مبلغ ناچیزی میباشد، بلکه این اقدامات در هزینههایی که بعد از وقوع خشکسالی صرف میشود، به صرفهجویی و کاهش هزینهها نیز میاندود. با توجه به موقعیت عمومی شهرستان ابرکوه و واقع شدن آن در ناحیه نیمه ۱۳۸۸ با ۴۲۰ میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را از خشکسالی متحمل شده است. لذا پایش گسترده خشکسالی – خشک کشور در سال زراعی ۸۹ و ایجاد یک نظام هشدار و پیش آگاهی در این شهرستان امری اجتناب ناپذیر است. روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات ۱۳۷۶ استفاده – کتابخانه ای و میدانی میباشد. برای انجام این پژوهش از آمار و اطلاعات ایستگاه باران سنجی شهرستان ابرکوه طی سالهای ۸۹ شده است. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک خشکسالی، در تحقیق حاضر ضمن ارزیابی خشکسالیها و پیشبینی احتمال وقوع آنها با استفاده از شاخص استانداردشده بارشSPI) به ارائه راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی با هدف کاهش آسیبپذیری کشاورزان در دورههای آتی خشکسالی و استفاده پایدار منابع آبی شهرستان ابرکوه در راستای توسعه پایدار پرداخته شده است