سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی اشرف احمدیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار همواره از دغدغه های مهم سیاستگذاران حوزه تولید تجارت صادرات و به طورکلی بازرگانی و اقتصاد یک مملکت به شمار می رود ازطرفی توسعه پایدار نیازمند ایجاد یا بهبود ساختارنهادهای حمایتی حوزه های مختلف نظیر بهبود زیرساخت های حمل و نقل حذف مقررات دست و پاگیر بهبود خدمات بانکی و بطور کلی تسهیل فرایندهای عملیاتی میب اشد دراین میان نظام بانکی از جایگاه ویژه ای درامرپشتیبانی برخوردار بوده تاجایی که از آن بعنوان موتورمحرکه توسعه درهمه مراحل آن یاد میشود ازسوییدیگر اعتبارسنجی مناسب و تعیین ریسک اعتباری یکی از مباحث مهم و اثرگذار درفرایند تامین مالی سیستم بانکی به شمار میرود هدف اصلی این پژوهش صورت بندی مدلی درجهت کاهش شکافهای موجود بین سیتم بانکی و بخش خصوصی درحوزه تامین مالی بوده و این کار با بررسی چالش از دیدگاه سیستم بانکی از یک طرف و بنگاه های اقتصادی ازطرف دیگرعملیاتی و درپایان راه کارهای عملیاتی درجهت بهبود فرایند تامین مالی ارایه خواهدنمود.