سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسدله نوروزی – کارشناسارشد راه و ترابری ، مدیر پروژه تهیه دستورالعمل ایمن سازی راه آ
آزاده قنبرپور – کارشناسخط و سازه های ریلی ، کارشناسپروژه تهیه دستورالعمل ایمن سازی ر
شاهین شعبانی – عضو هیئت علمی و رییس بخش ایمنی حمل و نقل ، پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

توجه روزافزون به مباحث ایمنی ، از طریق برقراری ضوابط ملی ، منطقهای ، بین المللی و همچنین افزایش سطح آگاهی ، انتظارات و الزامات طرفهای ذینفع نسبت به کنترل ریسکهای ایمنی باعث ایجاد انگیزه در بررسی ایمنی تونل های راه آهن کشور گردیده است. بررسیها نشان میدهد که رخداد سوانح در تونلها کمتر از مسیرهای باز است، ولی در صورت رخداد سانحه در تونل، عواقب آن بسیار وخیمتر از سوانح دیگر خواهد بود. بسیاری از سوانح گزارششده در تونلهای سیستمهای حمل و نقلی در سراسر جهان، با مرگ و میر فراوان همراه بوده و خسارات زیادی در اثر آن به زیر ساختارهای موجود وارد آمده است. در این مقاله با استفاده از نتایج حاصله در پروژه تحقیقاتی تهیه دستورالعمل ایمن سازی راه آهن کشور که در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری توسط نویسندگان و تیم همکار به انجام رسید، به مسئله ایمنی در تونلهای راه آهن کشور پرداخته می شود.در این راستا تونلها به عنوان بخشی از شبکه راه آهن و در شرایط بهرهبرداری موجود از دیدگاه ایمنی بررسی شده و نواقصو کمبودهایی که منجر به شرایط نا امن تعیین و سپس بر اساس نتایج بازدید های میدانی انجام شده از برخیتونلهای راهآهن کشور مان به ارائه راهکارهایی به منظور افزایش سطح ایمنی در تونلهای موجود و بالاخص تونلهای جدید الاحداث پرداخته میشود.