سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد قشقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد – HSE دانشگاه تهران-

چکیده:

درحین وقوع بحران با توجه به انبوهی از مشکلات و مسائل پیش آمده ، پاسخگویی به افکار عمومی ورسانه ها از اهمیت به سزاییبرخوردار است .با توجه به مخدوش شدن چهره سازمان به خاطر بحران بوجود آمده ، با چهره سازی مطلوب از سازمان خود، رسانهها و در نهایت افکار عمومی قادر خواهند بود سازمان را شایسته تصمیم گیری برای حل بحران قلمداد نموده و این مساله ، کنترلو مدیریت بحران بوجود آمده را ساده تر خواهد نمود. امروزه با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به اخبار حوادث ناشیازفعایت های صنعتی و مسائل ومشکلات زیست محیطی ، عناصر ایجاد کننده مقام و موقعیت یک سازمان بزرگ و رو به رشد ،عبارتند از استعداد و توانایی برنامه ریزی اقتصادی همراه با برخورداری از ابزار رسانه.موضوعی که تا به امروز مورد بی توجهیمدیران و دست اندر کاران حوزه HSE در ایران قرار گرفته است.ما در این مقاله به بررسی ۲ حادثه ، نشت نفت از دکل حفاریشرکت BP در خلیج مکزیک و سلسله حوادث معادن کرمان در ایران ، خواهیم پرداخت ودر این بین عملکرد رسانه ها را در قبالاین حوادث بررسی خواهیم کرد و در نهایت به بررسی تئوری گاردداگ،جدیدترین تئوری مطرح شده در رابطه با رسالت رسانهخواهیم پرداخت.