سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چ
مهسا شاه مرادی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مالی
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رضایی – کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه سماء و آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

توسعه پایدار به مفهوم برآوردن نیازهای فعلی بشر بدن خدشه دار نمودن توانایی ارضای خواسته های نسلهای آتی می باشد. انرژی بعنوان عاملی کلیدی در ایجاد توسعه در بعدهای مختلف در جوامع مختلف محسوب می گردد که در کشورهای فقیر بصورت سنتی و در کشورهای پیشرفته تر به شکل انرژی های نوین و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرند. بکارگیری صور مختلف انرژی به منابع متفاوت استحصال آن، عوارضی برای زندگی نوع بشر به همراه دارد که انتخاب درست منبع از اهم امور در هر کشور می باشد. در این مقاله سعی شده است ابتدا ضمن تشریح توسعه پایدار، انواع منابع مختلف انژی، ارتباط انرژی با توسعه پایدار و ابعاد مختلف آن بیان گردد. سپس شاخصهای مؤثر در توسعه پایدار و همچنین شاخصها و معیارهای منابع انرژی م ورد بحث قرار گرفته، پس از شناسایی معیارهای کلیدی منابع انرژی در ایران، بکارگیری این منابع با استفاده از روش AHP اولویت بندی گردیده اند. تمامی اطلاعات به عنوان ورودی نرم افزار Expert Choice استفاده شده، تحلیلهای لازم توسط نرم افزار انجام گرفته، نتایج تحقیق از خروجی نرم افزار کسب گردیده اند.