سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی روحانی – اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکدهعلوم انسانی

چکیده:

ظهور و پیشرفت علوم نوین بر پایه فناوری های نوظهور دیر زمانی نیست که نقش مهمی در دنیای کنونی پیدا کرده است که پاسخ گوئی به چالش های پیش روی آنها ،توسعه و انطباق سریع علوم مختلف را می طلبد. به این لحاظ در ارتباط با فناوری نانو علم مدیریت بایستی نقش خود را در جهت پاسخ گوئی به چالش های مطرح ایفا نماید.این مقاله سعی دارد با بیان مراحل توسعه فناوری نانو ، به بررسی تاثیر فن آوری نانو و نتایج لاینفک حاصل از آن بر صنایع تولیدی از منظر مدیریت و کسب کار بپردازد. در این مسیر به بهای تمام شده محصول ، شیوه های تولید به روش نوین و سنتی ، میزان سرمایه گذاری اولیه ، هزینه های ثابت و سود در تولیدات نانو با ترسیم نمودارهای مربوطه پرداخته و در ادامه به مدیریت و حوه تصمیم گیری در شرکتهای مبتنی بر فن آوری نانو ن و چالش های پیش روی مدیران اشاره خواهد شد.