سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا چناری – واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

چکیده:

دانش منبع سازمانی مهمی به شمارمی رود.برخلاف سایرمنابع سازمانی که فاقد تأثیروکارایی می باشند،بااستفاده ازدانش موجودمی توان به اطلاعات جدیدوتازه ای دست پیداکرد.دانش این خاصیت راداردکه علاوه برقابلیت تکمیل پذیری ،می توان بارهابرای دستیابی به اطلاعات جدیدجزئیات وکلیات آن رادرهم آمیخت . به محض به وجودآمدن ،می توان درباره مطالب به دست آمده صحبت کرد،آنرادراختیارافرادوسازمان های دیگرقرارداد،نسبت به حفظ ونگهداری آن اقدام نمودوبه منظوردستیابی به مواردبیشتردرآینده ساختار وبافت آن رادوباره تغییرداد.باتوجه به تمام مواردگفته شده،می توان نتیجه گیری کردکه دانش این قابلیت راداردکه برای رسیدن به نتایج بیشتر درزمان هاومکان های مختلف به کارگرفته شود