سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پری ناز بنی سی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،رودهن، ایران
روح انگیز امینی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رو
قنبرعلی دلفان آذری – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رو
وحید بنی سی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رو

چکیده:

مدیریت تلویحا بر طبقهبندی، فراهم کردن ساختار و ایجاد ادراک بهم پیوستگی در یک سازمان دلالت دارد. سایر ویژگیهای مدیریت عبارتنداز: هماهنگی، کنترل، مشارکت و استفاده صحیح از نیروی انسانی، فرایندها و تدابیر به منظور دست یابی به یک هدف واحد در میدریت دانش،هدف اصلی مدیریت دانش عیان و نهان در سازمان است. برای مدیریت دانش عیان، سازمانها باید: * دانش را بدست آورده و یا تولید و ایجاد کنند *دانش را برای سهولت دسترسی رمزگذاری و سازماندهی نمایند *دسترسی به دانش را برای دیگران با ارتباطات یا انتشارات میسر نمایند *دسترسی و بازیابی دانش را تسهیل نمایند *دانش را برای حل مشکلات، تصمیمگیری، بهبود اجرا، راهبری، تحلیل موقعیتها وفرآیندها برای پشتیبانی فعالیتهای کاری بکار گیرند. دانش نهان به دو طریق قابل مدیریت است: از طریق ارتباطات نوشتاری، مصاحبهها و پیشینههای شفاهی میتواند به دانش صریح تبدیل شود. راه دیگر انتقال دانش نهان از طریق ایجاد گروههای دانش یا گروههای هم عمل در سازمانهاست که با تعاملات رو در رو، گفتگوها و ارتاطات گفتاری، آموزش مداوم، حل مسأله تعاملی، شبکه ارتباطی، راهبری، مربیگری،آموزش و موقعیتهای توسعه حرفهای دانش نهان خود را منتقل میکنند. در بخش سنتی مرجع، دانش نهان عموماً از طریق گروههای دانش یا گروههای هم عمل در سازمانهاست که با تعاملات رو در رو ، گفتگوها و ارتباطات گفتاری، آمزوش مداوم، حل مسأله تعاملی، شبکه ارتباطی ، راهبری، مربی گری ، آموزش و موقعیتهای توسعه حرفهای دانش نهان خود را منتقل میکنند. در بخش سنتی مرجع، دانش نهان عموماً از طریق گروههای دانش یا گروههای هم عمل منتقل میشود