سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب اله نصیری – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمدعظیم خدایاری – کارشناس ارشد مدیریت مالی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملا
معصومه لوینی – دانشجوی کارشناسی حسابداری

چکیده:

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانشمیتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند و دانشمندان در تحقیقات خود دریافتهاند که مدیریت دانشبرخلاف مدیریتهای دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرایط و فضای رقابتی سازمانها به ویژه سازمانهایی که در عرصه فناوری اطلاعات فعالیت میکنند، بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است به گونهای که سرعت تغییر در چنین سازمانهایی به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنهاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای چنین سازمانهاییبوجود آورده است. در این میان تنها سازمانهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند. به نظراندیشمندان این عرصه حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمکمدیریت دانشامکانپذیر است به نحوی که بتوان به طور مستمر به خلق دانش- های نو در سازمان پرداخت لذا در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی این مفهوم به تبیین جایگاه و اهمیت آن در دنیای کنونی پرداخته شود