سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محدثه اسدی – کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،

چکیده:

رشد دانش در زمانهای اخیر بسیار سریع بوده، به گونهای که در قرن بیستم، ۰۸ درصد یافتههای فناوری و دانش و نیز ۰۸ درصد تمام دانشها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر میشود. این درحالی است که عمر متوسط آن، کمتر از چهار سال است. به این ترتیب، این تحول باعث ایجاد نگرش جدیدی در مدیریت کسب و کار با نام مدیریت دانش شدهاست. اما علیرغم اینکه، امروزه بکارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، از جمله مؤسسات آموزشی، بهداشتی ، صنعتی و تجاری ضروری به نظر میرسد. گسترش مدیریت دانش در سالهای اخیر، بسیاری از مؤسسات در بهرهگیری بهینه از آن احساس ناامیدی مینمایند. در این راستا بایستی نسبت به چالشهای پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش حداکثر توجه را نمود چرا که با پیاده سازی غلط استراتژی فوق، سازمان در معرض خطرات القوهای قرار خواهد گرفت. در ادامه مقاله به تعاریفی از دانش، مدیریت دانش، مدل های مدیریت دانش و شناسایی چالش های مدیریت دانش پرداخته شده است