سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن فاضلی –
علیرضا عبدی کوسالاری –
رضوان نوری –

چکیده:

این مقاله باهدف بررسی مدیریت دانایی و عوامل موثربرآن درشرکت مخابرات استان قم مورد تحقیق قرارگرفته است به منظور دستیابی به هدف فوق ازنه فرضیه استفاده شده است چارچوب نظری تحقیق مبتنی برنظریه ها و مدلهای مختلفی چون مدل mit90 مدل پایه های ساختمان مدیریت دانایی پروبست و روب و رمهاردت مدل اینکشوک و مدل دالکر بوده است روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که درزمره روشهای توصیفی است ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که الفای کل آن برابر ۹۳ به دست آمده است جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شرکت مخابرات استان قم با نمونه ای به تعداد ۲۵۰ نفر که ازفرمول کوکران بدست آمده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازضریب همبستگی پیرسون رگرسیون و ازمون فیشر استفاده شده است طبق یافتههای تحقیق ۹۵/۲ درصد پاسخگویان میزان مدیریت دانایی را درشرکت مخابرات استان قم متوسط به پایین ارزیابی کرده اند.