سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شاکری – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

در عصر دانایی محوری امروز، سازمان ها در صددند تا از طریق مدیریت دانش، به اهداف و استرات ژی های خود دست پیدا کنند. پژوهش حاضر به منظور نشان دادن تاثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش بر عملکرد صورت گرفت . جامعه آماری پژوهش کارکنان حوزه بهره برداری (از نظر محل فعالیت- حوزه های کاری مرتبط با مشترکین) شرکت توز ی ع برق شهر یزد می باشند و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شدند. تحلیل علی در آزمون فرضیه اصلی نشان میدهد هر چند تمام ی ابعاد زم ینه ای مدیریت دانش در تمامی ابعاد عملکرد سازمانی تاثیر نگذاشتند، اما می توان گفت مد یریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد و این ضریب تاثیر ۷۹ % می باشد لذا تاثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی اثبات شد . بی شک توجه به حفظ وضعیت و بهبود عواملی که ارتباط قوی در مقیاس مدیریت داش تند و تلاش در جهت تقویت عوامل ضعیف تر، عملکرد شرکت را در جایگاه بهتری قرار خواهد داد.