سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کرم سینا – عضو هیئت علمی دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)،واحد ساری،دانشکده فنی،سا
فاطمه صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء،دانشگاه آزاد اسلامی،نک

چکیده:

توسعه انسانی ازجمله مباحث مهم امروزمحافل علمای اقتصاد ومدیریت است. دراین مقاله ضمن تعریف توسعه انسانی و…شاخص های مربوط به آن تحت سه مولفه ، آموزش، امید به زندگی وتولید ناخالصی داخلی سرانه همراه با روش محاسبه وبه اهمیت توسعه انسانی درجهت بهره برداری سازمانها با توجه به وضعیت آموزش وپرورش وشاخص های مربوطه، دربسته بندی کشورها وضرورت امکانات ارتباطی درجهت توسعه انسانی با توجه به رتبه بندی کشورها ازلحاظ برخورداری ازامکانات ارتباطی (خطوط تلفن، مشترکین تلفن همراه ، کاربران اینترنت ، وکامپیوترهای شخصی) پرداخته، درانتها با توجه به داده های مربوط به رتبه بندی کشورها ازلحاظ شاخص جهانی شدن ۱ وشاخص توسعه انسانیHDI) منتشرشده ازسوی موسسه بین المللی A.T.Kearneyوسازمان مللUN) وبااستفاده ازنرم افزارآماری STATGRAF) ضریب همبستگی اسپیرمن ۳ محاسبه که شدت همبستگی بین دومتغیر R=0/76محاسبه شده که نشان می دهد ارتباط تنگاتنگ بین شاخص جهانی شدن وتوسعه انسانی و مدیریت آموزش و پرورش وجود دارد یعنی هرچقدرکشورها درجهت جهانی شدن گام بردارند درتوسعه انسانی موفق ترمی باشند