سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان
محدثه محبوبی – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان
سید محسن طاهری – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه زنجان

چکیده:

عدم اطمینان تغییرات گسترده، احتمال وقوع رخدادهای جدید و آشوبناک از مشخصات سازمانها محسوب می شود؛ لذا الگوهای پویا و غیر خطی برای شناخت مسائل، فرصت ها و چالشها مورد نیاز است. براین اساس ضروری است که در دنیای متغیر و پویای امروز که دیگر تولید هنر نیست و بلکه درست ارائه کردن هنر است؛ سازمانها یا از نوآوری بهره گیرند یا خود را از صحنه رقابت حذف شده بدانند. نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات، خدمات و فرآیندها، به عنوان یک الزام باید در تمام فرآیندهای سازمانی و در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا بقاء حیات این سازمان در جوامع دانش محور تضمین گردد. این مقاله با هدف تبیین تأثیر مدیریت دانش در تسهیل نوآوری، به این موضوع پرداخته که مدیریت دانش ارتباطات دانشی را آسان می کند. و همچنین اطلاعات واقعی جهت واکنش و اتخاذ تصمیمات صحیح با هدف تحقق اهداف سازمانی را در اختیار سازمان قرار می دهد و سبب حفظ مزیت رقابتی، افزایش بهره وری و پیشرفت سازمان می شود.