سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه ارفع – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شه
احمدرضا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شه
طیبه شریفی – دکتری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محمد تقی محمودی – دکتری،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

امروزه کارآفرینی بعنوان یک ضرورت و الزام برای برون رفت ازمسائل و مشکلات ایجاد شده و نیز یک راهبرد اصولی درمواجهه با شرایط نوین ازسوی کشورها و ملت ها انتخاب گردیده است و از آن به سبک نوین زندگی کردن درهنگامه هزاره جدید و گیرودار دانش و اطلاعات نام برده می شود همچنین با توجه به اینکه اقتصادامروز مبتنی بردانش و دانایی م یباشد مدیریت دانش و بکارگیری عملی آن درتمام زمینه ها به عنوان یکی ازچالشهای مههم سازمانهای کنونی درآمده است ازجمله مطالعاتی که دراین زمینه درداخل کشورمان انجام گرفته مقاله ناظم فتاح ۱۳۸۹ با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارافرینی کارکنان درسازمان تامین اجتماعی می باشد ایشان درچکیده نتایج کارخود را بدین صورت خلاصه نموده اند که بین متغیر مدیریت دانش و کارافرینی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد بین میزان کارافرینی کارکنان براساس سطح تحصیلات و سنوات خدمت تفاوت معنی داری وجود دارد و وجود مهارتهای مکمل و نیزفضای اعتماد دربین اعضای تیمهای کاری ازمهمترین عوامل درتسهیل مدیریت دانش هستند.