سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیمه شیخ –
محمدامین علی زاده –

چکیده:

سازمان های موفق سازمان هایی هستند که نه با تکیه بر دارایی هایی مثل کارخانه و ماشین آلات،بلکه با تکیه بر دانش و مهارت کارکنانشان دائماً نوآوری می کنند.هدف مدیریت دانش، ارتقای فرآیندها در سازماندهی، دریافت، تشخیص و جداسازی، اعتبار سنجی و بررسی، تدوین و بایگانی، پالایش و توسعه، انتشار، انتقال یا اشتراک، نمایش، الگوبندی، بکارگیری و ارزیابی دانش است که با کمک ابزارهای خاص میسر می باشد. در این دیدگاه مدیریت دانش، از تمامی فرآیندها و نوآوری- هایی که برای بهینهسازی محصولات فناوری محور، تولید دانش و بکارگیری آن در سازمانها مناسب هستند پشتیبانی می نماید.[ ۲] در این پژوهش محققین بکارگیری سیستم اداری به عنوان بخشی از مدیریت دانش در سازمان را مورد بررسی قرار دادهاند که آیا سبب افزایش عملکرد سازمان شده است؟ جامعه آماری این پژوهش کارکنان خبره سازمان آب و فاضلاب شهر قم میباشند که به دلیلکم بودن تعداد آنها از تمامی بیست نفر آنها که در دو ناحیه ۱و ۲ سازمان بودند سؤالاتی در قالب پرسشنامه پرسیده شد. در این مقاله از دو آزمونT-testبرای ارزیابی میزان تاثیرپذیری مولفههای پرسشنامه بر افزایش عملکرد سازمان است، بجز گویههای ارتباط سازمان با بقیه سازمانها، بهبود شاخصهای مالی شرکت، سرعت بازگشت سرمایه، افزایش گردش نقدینگی و افزایش در درآمدشرکت به ازای هر نفر بقیه گویههای پرسشنامه تاثیرگذار بودند و آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل بکار برده میشود. در این آزمون مهمترین عاملها شامل استفاده آسان برای کاربران، شناخت بهتر همکاران میباشد. بعد از تحقیق در این زمینه، به این پاسخ رسیدیم که بکارگیری سیستم سماب در افزایش عملکرد سازمان مذکور موثر بوده است