سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد امانی لری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سیدهادی قدمگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

دربرنامه چهارم توسعه کشور عنصر دانایی به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی معرفی شده است درنظام های توسعه ای مبتنی بر دانش مدیریت دانش Knowledge Management مولفه کلیدی درراهبرد توسعه ی تلقی می شود به جهت ناهماهنگی بین مراکز علمی تحقیقاتی صاحبان فن و اندیشه از یک طرف و نهادهایمتکفل اجرای برنامه توسعه از طرف دیگر و نیز فقدان راهبرد مشخص و مدون زیرساختهای اجرایی برنامه با چالشهای جدی مواجه می باشند با این وصف لازم است الگوی بومی مدیریت دانش فناوری و نوآوری متناسب با شرایط و پتانسیل های ویژه برای ایجاد و تقویت ساختار نظام ملی نوآوری همراه با ترویج فرهنگ کارآفرینی طراحی و اجرا گردد چالش اصلی دررابطه با اعمال راهبرد مدیریت دانش درکشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه از جمله ایران چگونگی تولید و مدیریت بردانش است اگربپذیریم که مدیریت دانش بستر کسب مهارت و رقابت پذیری پویاست برای پیاده سازی موثر مدیریت دانش لازم است ۶ محور ساختاری اصلی شامل منابع دانش نظامهایمدیریت دانش دانش سازمانی مدیریت نوآوری سرمایه فکری و زمینه های سازمانی مورد توجه قرارگیرد.