سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده قریب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد شاهیندژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین دژ، ایران
میکائیل زارعی – دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، واحد شاهیندژ، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین دژ، ایران
یوسف بیگ زاده – دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی، عضو هیئت علمی،گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده:

بسیاری از مطالعات سعی در مفهوم سازی ماهیت چند وجهی مدیریت دانش، با تمرکز بر موضوعات مختلف ( استراتژی سازمانی، ماهیت خود دانش، نقش ظرفیت جذب)دارند. با وجود علایق رو به رشد در زمینه مدیریت دانش، مسایل مربوط به اجرای مدیریت دانش یا شیوههای مدیریت دانش، هم از لحاظ نظری و هم از نقطه نظر تجربی، همچنان تحت بررسی و تحقیق اند. با توجه به اینکه، چهارچوب نظری جامعی وجود ندارد که سطح بلوغ مدیریت دانش یک سازمان را هم از نقطه نظر استراتژی مدیریت دانش و هم منابع یا ظرفیت جذب دانش، با همدیگر ترکیب و تشریح کند، این مقاله با کمک مدل نظری ارائه شده توسط فرانچسکو گالاتی( ۲۰۱۵ )، به توسعه چارچوب نظری می پردازد که بتواند به عنوان یک ابزار اساسی استراتژیک هم برای کنترل و هم برای برنامه ریزی سطح مدیریت دانش پیاده سازی شده در هر نوع سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.