سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرآفرین بخشی مزده – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

توسعه اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادبه شمار می رود توسعه اقتصادی واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتا برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح می باشد توسعه اقتصادی فرآیندی است که طی آن درآمد سرانه واقعی یک کشور دریک دوره بلندمدت افزایش می یابد هدفاصلی دراین پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش برشاخصهای توسعه اقتصادی است مدیریت دانش یکی از مفاهیمی است که امروزه مورد توجه عده ای بی شمار قرارگرفته است مدیریت دانش فرایند ایجاد انتقال دانش و کاربرد دانش را شامل می شود این پژوهش در بین کارخانجات صنعتی که بیشترین تاثیر را براقتصاد از نوع علی – همبستگی است روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای میدانی تجربی، مصاحبه با متخصصان درزمینه اقتصاد و مدیریت و پرسشنامه است دراین کار از دو گروه نمونه هاستفاده شدهاست گروه اول شامل ۳۵ تن از متخصصان و اساتید دانشگاه درسطح مشهد و گروه دوم شامل ۶۰ تن از مدیران اجرایی بخشهای مختلف کارخانجات صنعتی است تاکنون مطالعات اندکی درزمینه تاثیر مدیریت دانش برتوسعه اقتصادی صورت گرفته است.