سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه فدایی – کارشناسی ارشد،گروه مدیریت اجرایی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران
مریم اسلام پناه – استادیار،گروه مدیریت تکنولوژی آموزشی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران نویسنده مسئول

چکیده:

در بحث مدیریت دانش می توانیم بیان کنیم که فعالیت هایی در زمینه ایجاد دانش اعتبار بخشی و نمایش و عرضه دانش، اشاعه دانش وفعالیت های بهره گیری از آن تقسیم بندی نمود.مدیریت دانش سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است . منشأتشکیل دانش داده ها رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند به این ترتیب زمان انجام یک د اده معامله و مبلغ پرداختشده هر یک به تنهایی داده ای در مورد این رویداد به شمار می آیند . مدیریت دانش یعنی فرآیند استفاده خلاق و مؤثر و کارآمد از کلیه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان و یا به عبارت دیگر فرآیند تبدیل دانش ضمنی بهدانش کاربردی است . به این ترتیب ملاحظه می شود که دانش دارای فکری است که از دارایی های سنتی سرمایه ای مهم تر خواهد بود.برای بدست آوردن توان تبدیل دانش به مزیت رقابتی سازمان ها بایستی محیطی فرهنگی به وجود آورند که در آن دانش واطلاعات تسهیم و مدیریت شود و مورد استفاده قرار گیرد این مقاله سعی دارد که ضمن بررسی مفاهیم و کاربردهای مدیریت دانش، نقش و تاثیر آن بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در کسب و کارهای کوچک و متوسط را مورد کنکاش قراردهد