سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه معماریان – کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی
داود ثمری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

منابع طبیعی محیط پیرامون ما یا منابع زمین همان ثروتهای بی کرانی هستند که حیات مادی بشر بدان وابسته است. عمده نیازها و خواسته های بشری از محللل منابع طبیعی تامین می شود، این منابع به لحاظ کاربری به دو گروه تجدید شونده و پایان پذیر طبقه می شوند. مراتع و جنگل ها به شرط رعایت موازنه ها قابلیت بهره برداری در دوره های طولانی تری را دارند و از آن جهت حائز اهمیت هستند که شرط اصلی بقای منابع پایان پذیر هستند که در این صورت معقوله مدیریت دانش بیش از پیش احساس می شود، در این مقاله ابتدا مفهوم مدیریت دانش شرح داده می شود و سپس به بررسی نقش آن به پایداری کشاورزی و منابع طبیعی می پردازد. ضمن اشاره به منافع حاصل از پیاده سازی مدیریت دانش ، چالش ها و موانع موجود از قبیل تکنولوژی ، موانع فرهنگی، ساختار سازمانی ، کنترل و فرماندهی ، فقدان انگیزش و … را بررسی کرده ودرآخر به این نتیجه رسیده شده که در پیاده سازی مدیریت دانش سازمانها با توجه به مزایای بی شمار ناشی از اجرای مدیریت دانش ، بایستی اقدام به شناسایی موانع موجود بر سر راه بکنند و قبل از هر اقدام عجولانه و آتی زدگی در این زمینه تحقیق بیشتری انجام داده تا زمینه کاهش موانع و افزایش موفقیت سیستم مذکور بوجود آید روش تحقیق حاضر کتابخانه ای و بصورت توصیفی است و نتایج حاصل از تحقیق با مطالعه کتب و مقالات و جستجو در سایت های مختلف داخلی و خارجی بدست آمده است