سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

داریوش فروغی – استادیار دانشگاه اصفهان
سیروس سهیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده:

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP یک بسته نرم افزاری قابل تنظیم و ازپیش استاندارد شده تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله حسابداری منابع انسانی زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان با رویکرد مشتری گرایی و پاسخ به نقاضای بازار است این سیستم ها قادرند به بهره گیر یاز فناوری اطلاعات سیستم ها و عملیات موجود درسازمان ها را یکپارچه کرده و درقالب یک پایگاه اطلاعاتی واحددردسترس قرار دهند دراین مقاله یک سیستم مدیریت دانش KMکه شامل پلت فرم کاری مشترک پلت فرم مشاوره پلت فرم مدیریت دانش انفرادی پلت فرم مدیریت دانش سازمانی و پلت فرم انتقال دانش را پیشنهاد شده است این سیستم بطور موثرمیتواند دانش اداره کرده و یک پشتیبان مناسب برای پیاده سازی موفقERP باشد درادامه مقاله به تاثیرات پیاده سازی ERP برفرایندهای حسابداری می پردازد یافته های بیشتر پژوهشگران نشان میدهد که استفاده ازسیستمهای ERP تاثیر به نسبت محدودی برحسابداری داشته است هرچند که نقش سیستم های مذکور به عنوان محرکی برای ایجاد تغییر و تحول درزمینه استفاده ازفنون و روش های پیشرفته تر و پیچیده تر حسابداری انکارناپذیر به نظر می رسد.