سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهرآفرین بخشی مزده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان وبلوچست

چکیده:

در این پژوهش بر اساس مطالعه عوامل اصلی موفقیت برای اجرای مدیریت دانش توسط محققان و صاحب نظران گوناگون به صورت نظری و تجربی صورت گرفته است . ۱۱ عامل اصلی و عناصر فرعی هر یک از عوامل نیز شناسایی شد و برای جمع آوری داده های مربوطه از ابزار پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه مشتمل بر ۳۹ سوال است و در آن از مدیران شرکت های بیمه در سطح مشهد درباره عوامل اصلی اجرای موفق مدیریت دانش و الویت بندی آنها سوال شده است. پایایی و اعتبار پرسشنامه هم از نظر کیفی ( متخصصان مدیریت دانش در شرکتها به خصوص شرکت های بیمه ) و هم از نظر کمی ( محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل اصلی و تجزیه و تحلیل آماری ) مورد تایید قرار گرفت. با توجه به ادبیات بیان شده شرکت بیمه در زمره شرکت های کوچک و متوسط قرار می گیرد و این گروه دارای شرایط خاص خود و محدودیت در منابع هسنتد و الویت بندی عوامل اصلی اجرای موفق مدیریت دانش برای آنها ، راهنمای مناسبی برای کسب مزیت رقابتی و بقا در شرایط ناپایدار و متغییر محیط اطراف شرکت است . فرضیات پژوهش با استفاده از روشهای آماری شامل آزمون دوجمله ای و آزمون تی استیودنت در نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند. و در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای کارایی بیشتر در این زمینه مطرح شده است.