سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فرهادخانی – پژوهشگاه نیرو
مرتضی شعبانزاده – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

از آنجایی که صنعت برق، صنعتی تکنولوژی محورمی باشد، مدیریت تجهیزات و ادوات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تجهیزات و ادوات شبکه بر ق غالباً دارای هزینه های بالایی م یباشند و بدلیل ارتباط و یکپارچگی سیستم و شبکه برق، عملکرد نامناسب یکی از تجهیزات ممکن است منجر به تحمیل هزینه های فراوانی به شرکتهای توزیع برق و همچنین مشترکین شود. در این راستا شرکتهای توزیع میبایست تمهیداتی را در خصوص استفاده مناسب ازتجهیزات شبکه تحت پوشش خود از منظر کاهش هزینه های تحمیلی حاصل از تعمیر و نگهداری آنها و یا نوسازی و حتی از رده خار جسازی این تجهیزات مدنظر قرار دهند که این امرمستلزم طراحی و تدوین و پیاده سازی سیست م های مدیریت مناسب جهت خرید، نگهدار ی وتعمیرات و نوسازی یا از رده خار ج سازی تجهیزات توزیع برق می باشد . از طرفی به منظور پیشبرد فرآیند تجدید ساختا ر صنعت برق در طول دوره گذار باید بستر مناسب برای جذب سرمای ه گذاری خصوصی و اطمینان از عملکرد صحیح شرکتهای تازه وارد به این صنعت مهیا گردد. همچنین می بایست تقاضای بلندمدت سیستم برق و تجهیزات مورد نیاز برای پاسخگویی به این تقاضا مورد ملاحظه قرار گیرد.در این مطالعه تلاش می شود نقش مدیریت دارایی ۱ در تحقق اهداف دولت برای تجدید ساختار صنعت برق و حرکت به سمت بازار رقابتی در بخش توزیع برق نشان داده شود و لزوم ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اجرای سیستم مدیریت دارایی در شرکتهای توزیع برق تشریح گردد.