سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام میری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

گستردگی فرایندهای پتروشیمی و تنوع تولیدات آن سبب تنوع مواد و آلیاژها درساخت تجهیزاتاین صنعت شدها ست ازطرف دیگر وجود موادخورنده مانند اسیدهایآلی و معدنی محلولهای قلیایی محلولهای حاوی کلراید و گازهای خورنده کارکرد ایمن پیوسته و اقتصادی این تجهیزات را دائما تهدید می کند براساس نمودارسازمانی صنایع پتروشیمی شناسایی و کنترل خوردگی برعهده واحد بازرسی فنی بخش اداره خدمات فنی است درصورت وقوع خوردگی و نیاز به انجام تعمیرات و یاتعویض قطعات اداره تدارکات قطعه موردنظر را تهیه و اداره تعمیرات تعمیر یا تعویض قطعه را زیرنظر بازرسی فنی به انجام می رساند باتوجه به اینکه ادارات فوق الذکرواحدهای مستقل هستند و کنترل خوردگی نیز با بهره برداری درارتباط مستقیم است لذا کمبود مدیریتی مستقل برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان ادارات فوق مشهود است.