سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آق قلاء گرگان
ابوذر روستا – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت:

چکیده:

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر، از دیرباز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد. ایران تا به امروز ۱۷ بار خشکسا لی را تجربه نموده که بدتر ین آنهادر سال ۱۳۱۱ ۱۳۱۹ روی – داده است، درآن سال میانگین بارندگی سا لانه ۱۳ میلیمتر / از ۱ فراتر نرفت . لذا این پد یده زیان های جبران ناپذیری بر بخش کشاورزی وارد می نماید . به علاوه اعمال مدیریت های ناکارآمد فنی و استفاده از استراتژی های نامناسب،زمینه را برای بروز خشکسالی های بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می نمای د . در تحق ی ق حا ضر هدف شناخت مدیریتخشکسا لی و در نتیجه ارائه راهکارهایی بر ای مقابله با خشکسالی می باشد، به گونه ای که میزان خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از خشکسالی کاهش یابد . روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی بودهو در راستای فراهم نمودن داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای – اسنادی استفاده شده است . لذ ا ابتدا مرور و بررسیمختصری بر اثرات خشکسالی در ا یران و جهان داشته و سپس بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد نمودیم که جهت کاهش اثرات خشکسالی سیاست هایی در روستاها اعمال نمایند که وابستگی روستاییان به درآمدهای کشاورزی را کاهش دهند و از سویدیگر هزینه و وقت لازم جهت تحقیق در زمینه خشکسالی و در نتیجه پیش بینی آن تخصیص داده شود تا با اقدامات به موقع بتوان میزان خسارات ناشی از آنها را به حداقل رساند