سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین بدری پور – کارشناس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و دانشجوی دکترای علوم مرتع د

چکیده:

اگر چه مردم به دلیل تجارب سخت مواجهه با خشکسالی، قرنهاست که راهکارهایی برای برخورد با خشکسالی ابداع نموده اند که از آنها به عنوان دانش بومی خشکسالی یاد می شود اما دیر زمانی از حاکم شدن مباحث علمی، سیاسی واداری مدیریت خشکسالی در کشورهای مختلف نمی گذرد. خشکسالی در اولین گام، به مردم و سپس به دولتها خسارات و فشار وارد می کند لذا برای مدیریت بهینه این بلیهلازم است در قالب برنامه ای جامع، طرحی مناسب و همسو با سیاستهای کلان کشور با مشخص نمودن وظیفه مندی هر یک از ذی ربطان تدوین شود. کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده اند که الزاماً باید بخشی از مدیریت خشکسالی را مردم و بخش دیگر را همدولت به دوش کشد. اما در این میان، دولت باید نقشی اساسی ایفاء نماید از طریق اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب در جهت توسعه روشهای مناسب صرفه جویی مصرف، افزایش بهره وری آب، توسعه و گسترش بیمه های مناسب ومواردی از این دست. در این مقاله ضمن ارائه مباحثی در مورد خشکسالی و اثرات آن در مناطق خشک و بیابانی نگاهی هم به راهکارهایمدیریت خشکسالی و چالشهای آن و نقش ذی فعان مختلف شده است