سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم امیریان – کارشناس ارشد سازمان اب و برق خوزستان
مهناز جویلی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

خشکسالی با کاهش جریان رودخانه ای می تواند اثرات زیان باری بر حوضه ها بگذارد. در این تحقیق مدیریت خشکسالی با استفاده از شاخص درصد نرمال بارش PNPI مورد مطالعه قرار گرفته است. که برای تحلیل ان در منطقه مورد مطالعه از هفت ایستگاه ایدنک ، بهبهان ، چم نظام ، جوکنک ، مشراگه ، گرگر و شادگان استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در ایستگاه بهبهان نزدیک به جایزان چهار خشکسالی شدید در سالهای ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۹ ، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ . همچنین خشکسالی بسیار شدیدی در سال ۱۳۸۷ در این ایستگاه رخ داده است. لذا در این تحقیق مدیریت خشکسالی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بر حوضه مور بررسی قرار گرفته است. نتاییج این تحقیق نشان داد که در دوره خشکسالی مقدار منابع اب یافته است. به دلیلی رابطه نزدیک بین خشکسالی و مدیریت و کیقیت آب می توان نتیجه گرفت که کاهش میزان جریان ،آسیب زیادی به حوضه وارد نموده است. بنابراین توصیه می گردد که سیاست های مدیریتی خشکسالی و برنامه ریزی خاص ، جهت کاهش اثرات در دوره خشکسالی بر حوضه اتخاذ گردد.