سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا زارعی – استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،مرودشت،ایران.
محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم تربیتی،واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت،

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مدیریت خانواده ازدیدگاه حضرت علی (ع)درخطبه ها وحکمت های وزین نهج ا البلاغه می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش به صورت تحلیل محتوا می باشد که همان روش تبدیل داده های کیفی به داده های کمی است.جامعه ی آماری این تحقیق ، کتاب نهج البلاغه می باشد که توسط سیدرضی(ره)جمع آوری شده است. نمونه آماری تمام خطبه ها( ۲۴۲ ) و حکمت ها( ۴۸۰ )درنهج البلاغه می باشد،که حجم نمونه به روش سرشماری تمامی حکمت ها و خطبه ها در نظرگرفته شده است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت ،مشاهده ، مطالعه و بررسی دقیق خطبه ها وحکمت های نهج البلاغه بوده است.همچنین دراین پژوهش تلاش شده تا به کتب مهمی که دانشمندان اسلامی با الگو گرفتن از نهج البلاغه ، دربحثهای مدیریت خانواده نوشته اند نیز توجه شودو با استناد به این کتب ارزشمند پیرامون مدیریت خانواده نه مولفه مدیریتی شامل مسئولیت پذیری،برنامه ریزی،اقتصادومعیشت، حفاظت،تعلیم وتربیت انتخاب گردید. نتایج آماری تحقیق نشان داد که در خصوص هرکدام ازاین مولفه ها ، چندین خطبه وحکمت ارزشمند وجود دارد که با بررسی دقیق آنها از طریق ترجمه،تحلیل وتفسیر و سپس بیان ارتباط آنها با مبحث مدیریت خانواده میتوان دریافت که امام (ع)درمورد مولفه های ذکر شده نکات کلیدی وقابل توجهی را بیان فرموده اند که می تواند سرلوحه ی کار قرارگیرد.