سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمداسماعیل خراسانی فرداوانی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
رضا علیمردانی – استادان دانشگاه تهران
محمود امید –
حسن ذکی دیزجی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

همگنی پارامترهای زراعت مانند میزان عملکرد ساختار و حاصلخیزی خاک و غیره درکل مزرعه فرض اشتباهی بود که پیشتر درمدیریت مزرعه اعمال می شد دردهه پایانی قرن گذشته استفاده از فناوری های نوین باتجهیزات میزان متغیر و موقعیت یاب جهانی رویکردی جدید درشیوه مدیریت مزرعه ایجاد شد که مفاهیمی مانند مدیریت دقیق مکانی و زمانی و کشاورزی خاص مکانی را به دنبال داشته است اثرمهم این فناوری های نوین بیشتر درملاحظات زیست محیطی و افزایش عملکرد محصول بود درراستای عملیاتی نمودن کشاورزی خاص مکانی درزراعت نیشکر سامانه سنجش عملکرد نیشکر اولین گام درفرایند بهینه سازی عملکرد محصول خواهد بود با اعمال مدیریت خاص مکانی وجب به وجب درمزارع نیشکر که شامانه سنجش عملکرد جز پایه ای آن است می توان برنامه ریزی بیشینه بار آسیابهای کارخانه شکر را مدیریت نمود زمان پرشدنسبدهای حمل نی را مشخص کرد یا تغییرات عملکرد درون مزرعه ای یا بین مزرعه ای رمشخص و چاره جویی نمود مقاله حاضر به تشریح سامانه های سنجش عملکرد و انتخاب بهترین روش اندازه گیری برای راه اندازی آن درماشین های برداشت نیشکر اشاره دارد.