سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
فتح اله نادیر – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی ومدرس دانشگاه پیام نور ایلام
فرزاد شفیع زاده – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

پراکنش تخریب حوضه های آبریز ناشی از فرسایش خاک و رسوبگذاری یکی از مسائل اساسی محیطی درایران است دراین مقاله مطالعه ای معتبر از مدل تجربی پسیاک اصلاح شده برای پیش بینی تولید رسوب متوسط سالایه در حوضه آبریز چرداول استان ایلام است جهت براورد میزان فرسایش و رسوب از مدل اصلاح شده پسیاک استفاده شده و با بررسی عوامل نه گانه موثر این مدل و وارد کردن آن ها در محیط GIS و پردازش و ساماندهی آنها اقدام به امتیاز بندی به هریکاز عوامل گردید و در نهایت با جمع بندی و امتیازات هریک از لایه ها امتیاز نهایی استخراج و میزان فرسایش و رسوب درهریک از زیرحوضه ها و واحدهای هیدرولوژیک براورد گردید. براساس این مدل میزان رسوب سالانه QS معادل ۸۸۶/۶۲ و فرسایش سالانه معادل ۵۷۹۱/۱ مترمکعب درکیلومتر مربع براورد شده است.